Hand Tool Headlines

The Woodworking Blogs Aggregator

 

Be sure to visit the Hand Tool Headlines section - scores of my favorite woodworking blogs in one place.  Also, take note of Norse Woodsmith's latest feature, an Online Store, which contains only products I personally recommend.  It is secure and safe, and is powered by Amazon.

Search

Hand Tools

Strykebenkar i øvre Suldal

Norsk Skottbenk Union - Fri, 12/01/2017 - 1:01am

Ryfylkemuseet er godkjent opplæringsbedrift. Og for tida er det Ådne Jordebrekk Fermann som er lærling hjå oss, på andre året. Han har fått i oppdrag å dokumentere ein strykebenk som vart meldt inn til museet. Det var eigaren som vart medviten om kva han hadde ståande etter å ha lese «Strykebenkjen», ein artikkel i 2015-årboka til Ryfylkemuseet, «Talande Ting». I denne samanhengen oppdaga Ådne at der stod ein heime på Tufteskog og. Den vidare teksten og foto er av Ådne, om ikkje anna er nemt.

Det er til nå funne 3 ulike skottbenkar i øvre Suldal, innanfor eit område kring 5 kilometer. Gardane Tufteskog, Roaldkvam og Nordmork har kvar sin.

Desse er ganske like i utsjånad. Dei er lagde av grovt materiale, der berre langborda er høvla. Det ein også ser er at det faste langbordet ikkje er felt inn i staven, men spikra inntil. Materialet som er brukt er furu, noko som var lett tilgjengeleg.

Tufteskog (Gnr 66, bnr 1)

Benken på Tufteskog er forholdsvis kort i samanlikning til både den i Nordmork og Roalkvam med ei lengde på berre 294,5 cm. Den har mest sannsynlig blitt brukt til å skyte 4 alen lange bord. Høgden på benken er 82 cm, noko som gir ei god arbeidshøgde, samtidig som du får nok tyngde over høvelen.

Langbordet er 2,5×21 cm. Sjølve foten er 630 lang, med ei høgd på 8cm og tjukna på 10 cm. Stavane har ei høgd på 81 cm, der stavane som langbordet er festa i er 5×9 cm, medan dei to andre er 9x9cm. Legg merke til at den eine staven er bladskøyta med foten, medan den andre er tappa nedi foten. Mellom stavane oppe er det eit mellomrom på 18cm. Tverroken er 2,5×10 cm, og er samanføyd inn i stavane ved hjelp av svalehale og spiker. Det er to på kvar side.

Legg merke til hòlet i kvar fot, kva kan det være brukt til?

Det lause langbordet og kilar var ikkje funne, men det vart funnen ein skottokse med hol etter meier som kan ha vore brukt på denne benken.

Ut i frå folketeljing i 1900 er det truleg Knut T. Tufteskog (f. 1859) som har brukt denne, utifrå at han var tømmermann av yrke.

Roaldkvam (Gnr 65, bnr 1)

Dei same likheitstrekka finn du i denne benken; bygd av grove materialar, det faste langbordet er spikra inntil staven og berre langborda er høvla.

Langbordet er på 390 cm, og har ei arbeidshøgde på 79 cm. Langbordet er i dimensjon 3×21 cm. Bredda mellom det faste, og det lause langbordet er 12 cm på det breiaste.

Staven har ei høgda på 79 cm og er 8×10 cm. Alle fire føtene er bladskøyta med foten. Foten er ca. 60 cm langt og er 5×10 cm. Tverroken er festa med svalehale på begge sider av staven.

Treverket som har vorte brukt i denne strykebenken er furu. Dette var det treverket det var mest av på garden, og det som dermed var mest brukt.

Verken kilar eller skotthøvel vart funnen på staden.

Nordmork (Gnr 69, bnr 1)

RFF2014-056-007Frå Nordmark i øvre Suldal. Om lag 3 m lang og ei høgd på 78 cm. Foto: Ryfylkemuseet

Denne strykebenken er om lag 3m lang og har ein arbeidshøgde på 78 cm. Benken er av øksa materiale, noko som er ulikt i forhold til dei to andre i området. Den har også to knektar utanpå den eine staven som er noko usikkert kva det har tent til. Sjå og tidlegare bloggpost om Samanlikning av strykebenkar frå Suldal.

Samanlikning

I og med at desse benkene er innanfor eit område på 5 km, så er det ikkje mykje forskjellar og finne, og dei forskjellane som er, er ganske små. Dei har nok hatt same oppfatning om korleis ein strykebenk skal sjå ut.

Alle desse tre benkane er så å seie heilt like i oppbygning. Det er lite å skilje desse på. Noko som er likt er blant anna:

  • Det faste langbordet er ikkje felt inni staven, men spikra inntil
  • Material dimensjonen er nokså lik.
  • Tverrokane er felt inni med svalehale, og spikra fast.
  • Grovt materiale

Men det finnast ulikheiter også:

  • Benken i Roaldkvam er ca 90 cm lenger enn desse andre
  • Benken i Nordmark har knektar utpå staven på eine sida
  • Benken i Nordmark er av øksa materiale, medan desse andre er skorne på sirkelsag.

Av Ådne Jordebrekk Fermann


Categories: Hand Tools

Høvelbenk frå Oppigard Skori, Åmotsdal Seljord kommune

Høvelbenk - Thu, 11/30/2017 - 11:30pm
Høvelbenken frå Oppigard Skori. Skisse av Håkon Telnes Fjågesund

Tekst, bilete og skisse er laga av Håkon Fjågesund og har vore posta på bloggen til bachelorstudiet i tradisjonelt bygghandverk ved NTNU i Trondheim. Benken er såpass interessant at det er bra å få den presentert også her på bloggen.

Høvelbenken kjem frå garden Oppigard Skori, i Skorigrendi, Åmotsdal, Seljord Kommune. Alder på benken er vanskeleg å seie, men det ser ut til at benken har vore mykje i bruk..

Total lengde er 225cm. Høgda frå golv til topp benkeplate er 72 cm. Breidde er 33 cm ved baktange og 46cm ved framtange. Hovudbenkeplata er av grån og ca 6cm tjukk, og smalnar av frå ei breidde på 36cm på det breidaste og 32cm i toppen. Ho ser ut til å vere kløyvd og delvis skanta på undersida. Framtangen og baktangen er laga i bjørk og har treskruar med samme dimensjon. Klossen som heng i hop med skruen på baktangen er også av bjørk. Beina er laga av halvkløyvd smågrån og hogne grovt til og tappa gjennom benkeplata. Det er i alt 19 hol i benkeplata som er rekna på å sette benkehake i. Det er varierande avstand og plassering på hola, men dei går stort sett langs midten av benken. Hola ser ut til å vere bora med navar då dei er koniske. Hola som er lite bruka er framleis runde, medan ein del er firkanta etter slitasje frå benkehaka. Det er også tre hol i sida av benkeplata.

Framtanga er sett saman av tre bitar, pluss treskrue. Det går ein bolt tvers gjennom heile benken som er festa med firkantmutter på både sider. Tappane som går gjennom stykket på enden er plugga med små trepluggar (0,8cm diameter), og dette stykket er tappa gjennom stykket med treskruven i. Denne tappen er også plugga på samme vis.

Baktangen og midtstykket sett frå undersida.

Klossen med benkehaka i er kopla på baktangen med boltar. Hovudet på bolten er felt inn i treverket og festa med bøygde spiker, og mutter i andre enden, på utsida av baktangen. Treskruven er gjenga i trestykket som sitt fast på enden av benkeplata. Boltane fungerar som ei slags skinne som dreg med seg midtstykket ut når baktangen skruvast ut. Midtstykket er felt inni benkeplata på kvar side i eit spor som det kan gli i.

Truleg spor etter ei eller annan innfesting, og hol i sida av benkeplata. Skisse av høvelbenk frå Oppigard Skori

Høvelbenken er enkel, men ber samstundes med seg mange alternativ for fastspenning av emne. Hola på sida av benkeplata er det vanskeleg å seie korleis er bruka, men eg ville tru det kunne vere praktisk å slå i pluggar som emnet kunne kvile på i bakkant, ved fastspenning i framtangen. Eg har sjølv arbeidd ein del ved ein liknande benk og nytta dette prinsippet for å stø emnet. Baktangen fungerar som ein vanleg tverrstilt baktange, men midtstykket som benkehaka er festa i gjev baktangen enda ein funksjon, då midtstykket trekker seg tilbake ved opning av baktangen, og gjev ei opning som er fast i tre sider. Ved bruk av denne opninga til fastspenning for til dømes endevedhøvling får ein ei sentrert belasting på skruven i baktangen, i tillegg til at sidene i opninga er faste og kan brukast aktivt til å «låse» emnet. Det er også rikeleg med hol for plassering av framre benkehake. I alt 19 hol. Innhakket i sida av benken er vanskeleg å tolke, men det kan vere mogeleg at dette er ein modifisert høvelbenk. Detaljane i bjørk (fram- og baktange), ser mykje yngre ut enn benkeplata grunna både utforming og slitasjespor. Fram- og baktangen framstår som relativt lite slitt i forhold til benkeplata.

Høgda på benken er 72 cm. Samanlikna med moderne høvelbenkar er dette noko lågt, men ikkje ulikt det som er vanleg på eldre benkar.  I motsetnad til ordinær benkehøgde gjev denne benken rom for bruk av kroppen til fasthalding av emne. Det er lett å sette eit kne oppå benkeplata for å halde fast, og ved tapping og liknande arbeidsoperasjonar kan ein lett sitte på emnet for å halde det fast. Dette er berre lause teoriar, men det må nesten vere ein grunn for at benken er laga så låg. Dette er eit fenomen eg også har sett på ein del andre eldre høvelbenkar, men her må det nok litt nærare undersøkingar til for å slå fast noko.

Tekst, teikning og foto: Håkon Telnes Fjågesund


Arkivert under:1800-tal, 2 meter, 2,0 - 2,2 meter, 71-73 cm, Baktang med hake i senter, Framtang med skrue
Categories: Hand Tools

More Two of a Kind.

The Furniture Record - Thu, 11/30/2017 - 9:59pm

I have written before about how often I see something I haven’t seen before and then see another one just like it with a few hours or days. It just happened again.

I just returned from another trip to my own personal Purgatory, Las Vegas. Purgatory might not be quite the right word. I only go there if I get a check and, if I can figure out how to cash out a PNC Awards debit card, per diem.

The only non-stop flight from here to there on Sunday left at 7:45 AM getting me into Las Vegas before 10:30 AM. My hotel room was not available until 4:00 PM. The only thing I could do was visit four antique malls and a camera store having an amazing sale with manufacturer’s reps there to sell you more stuff. That and get lunch.

(Interesting note about the camera store. All the manufacturer’s reps were wearing black logo golf shirts. Except the Leica rep. He was wearing a Ralph Lauren Polo® Classic Fit Cotton Shirt with a Cardigan sweater casually thrown over his shoulders. Good margins on them Leicas. ) (There’s also a Leica store at the Forum Shops in Ceaser’s Palace. I know all the best places.)

I digress.

At the first shop I saw this desk:

IMG_6133

A genuine folding campaign desk. Chair sold separately.

IMG_6134

Made in 1898, it is showing its age. A bit.

IMG_6135

The top folds causing the legs to fold.

IMG_6137

All this can be your for $998.

Two shops down the road, I came across this desk:

IMG_6166

100 years newer and only $100 less.

IMG_6167

Kinda has a Bombay Company vibe going for it.

It’s been a busy few weeks. In the past six weeks I have been in Scotland for two weeks, Boston for four days, Asheville, NC for three days and Las Vegas for nine days. While home, I have been busy building Toys For Tots (fourth year) and buying a new car while the old one still works.

Needless to say, my sleep cycle has still not returned to what passes for normal. I fell down twice in the soggy highlands of Scotland. The first time I cleverly used my Nikon to keep my hand out of the mud. The second fall occurred on an actual slippery slope. I lost my footing and when I ran out of dance step, I landed square on my butt. It isn’t as well padded as I believed. This sent me back to a physical therapist. I do my stretches at bed time meaning I am falling asleep while resting between sets of abdominal/lumbar supine bent knee leg raise. (That’s what they call it.)

I have a lot of posts planned. I just need to stay awake long enough to get them out.


Some good reading

Heartwood: Woodworking by Rob Porcaro - Thu, 11/30/2017 - 9:00pm
Porcaro magazine articles
If you enjoy and find useful the material here on the Heartwood blog, here are some offerings by your devoted keyboard warrior that I think you’ll also like. As with all my woodworking writing, it comes from the “sawdust and shavings of my shop.” No armchair pretensions, I write what I do. I hope these materials […] 0
Categories: Hand Tools

The 6 Different Workbench Builders

Lost Art Press: Chris Schwarz - Thu, 11/30/2017 - 7:07pm

john_lee_vise_patent-copy

I’ve built more workbenches than any other woodworking project. I’ve taught more workbench classes than any other type of class. And I’ve written more words about workbenches than I care to remember.

During the last two decades, I’ve encountered six distinct personalities of workbench builders. These are the six little angels (or devils) that sit on my shoulders as I peck away at my laptop on my latest effort: “Ingenious Mechanicks: Early Workbenches & Workholding.”

I’d like to introduce you to them. I am quite fond of all six. But all six drive me a bit bonkers at times. Let’s start with “The Engineer.”

Workbench Personality No. 1: The Engineer
It begins with a discussion of the wood selection for the top. The engineer looks over the stock and begins measuring the angles of the annular rings on the end grain.

“This top,” he says, “will never remain flat.”

He’s done the calculations for how much each stick will move tangentially and radially. The conclusion: These pieces of wood cannot be joined into a benchtop that will move homogeneously throughout the yearly humidity changes. He wants all his sticks to be perfectly quartersawn. Or, at the least, all the annular rings should be at nearly the same angler to the true faces of each board.

I attempt to explain how flat a top needs to be for typical planing operations (not very flat), and that it has to be reasonably flat in only certain areas of the benchtop (near the front 12” of the benchtop). I take away his feeler gauges when he isn’t looking.

When cutting the joinery for the base, I implore (beg, really) for all the students to make their tenons fit loosely. The tenons should fall into the mortises – like throwing a hotdog down a hallway. This makes the bench much easier to assemble and faster to build. Drawboring will lock the joints together instead of glue.

The engineer asks: Won’t a loose fit make the joints weaker? And therefore the overall bench?

Me: Not in any meaningful way.

Engineer: Prove it.

He makes his tenons so they are .002” smaller than the mortise opening. (“That is loose” he protests.) When he’s in the bathroom I take a wide chisel and pare slightly the walls of his mortises. When glue-up time comes, he’s amazed that the bench goes together so easily.

Me: The glue is acting like a lubricant.

Gardner's-patent-New-York-Vise,-1869

We’re installing the vises. The engineer isn’t satisfied with the bushings and bearings used on the guide bars. He recommends we overnight some alternative raw materials from MSC that we could mill up the next evening. Also, he has drawn up some sketches of shielding we could construct that would prevent dust from ever landing on the screw mechanism. Perhaps they could run in a sealed oil bath.

After the class adjourns for the day I drive to my hotel to drink a beer and sleep – thrilled that a throng of engineers built my vehicle and made it safe. But I’m also hoping against hope that that The Engineer will discover LSD, marijuana and Ecstasy that evening and is going to show up to class the next day in a Hawaiian shirt and flip flops.

— Christopher Schwarz, editor, Lost Art Press
Personal site: christophermschwarz.com

Next up: Workbench Personality No. 2: The Traditionalist


Filed under: Uncategorized, Workbenches
Categories: Hand Tools

Another Danish blog on traditional woodworking

Mulesaw - Thu, 11/30/2017 - 6:19pm
One of the kind people who has commented on my blog is Mikkel from Denmark.
We have a couple of times touched upon the subject that there wasn't any woodworking blogs written in Danish.
As a result I started the bloksav blog (which is the Danish name of a mulesaw).

And behold!
Mikkel has resurrected his old blog called Haandkraft. He writes in a very informative language about the projects that he makes. He uses hand tools (though he admits having a chain saw)

I really hope that it will be possible to get just a tiny bit more people engaged in some sort of woodworking, now that it is possible to read about in Danish.
However International the woodworking community may be, there may still be someone out there who find it easier to read a blog in their native language.


Categories: Hand Tools

Record #146 holdfast

Heartwood: Woodworking by Rob Porcaro - Thu, 11/30/2017 - 5:08pm
Record #146 holdfast
Some readers have asked about the blue ring in the top of my workbench. It is the collar for the Record Bench Holdfast #146 (Marples M146). The #146 is an excellent tool. It holds more firmly than any other holdfast that I’ve tried, due to the grip of the notched stem in the collar, as […] 0
Categories: Hand Tools

minor set back.......

Accidental Woodworker - Thu, 11/30/2017 - 3:16pm
There are several tools in the shop in various stages of rehabbing. One is close to being done and the others will require a substantial input of calories to finish. I decided that I am going to concentrate on getting all the tools done before I do I anything else. I will continue to work on the saw till box but I'll try to curb starting anything else. The first tool I'll work on is the closet one to completion - Miles #6 plane.

clean up first
I didn't use my 140 to make a rabbet on these tails because I wanted to check something. I think my gaps are caused by me moving the knife wall as I chop them. Another possibility is that I have a hump in the sockets. I have always done my tail sockets with flat bottoms and I don't relieve them with a downward vee cut. I like having the pin having solid contact in the socket.

I cleaned out the left over wood fibers in the corners first. I then checked the sockets for square to the reference face. Only a few of them needed extra work so this won't be a cause of gaps. I should be able to finish this up this weekend inbetween working on the tool rehabs.

scrape, sand, and refinishing the knob and tote is next
I got the knob scraped and I'll chuck it in my drill press to sand it. The tote is the minor set back.

snapped off with very little pressure
I had the tote in my vise and I noticed a crack when I used the scraper. It wasn't a good sign and it led me to this. Of all the plane rehabs I've done this is the first one where I've experienced a tote breaking.  Didn't want to learn how to glue a tote back together but I have no choice.

thought I had solved a tricky glue up
When I first put this in the vise it appeared to be ok. I didn't crank down on it but applied only enough pressure to see some glue come out along the crack line.  I stepped away from it and was working on the square till box when I thought I heard a crack. Went to check it and saw this.

I snapped off the horn and put the handle back in the vise. I'll leave that in the vise until tomorrow. That will give me a chance to figure out how I will glue the horn back on.

time to see if the extra magnets are working
thumbs down
The 12" square survived my shaking of the box but the 15" one failed again. The 15" square stayed in it's holder on all the open and close cycles but not the slam test. It also made it through me carrying it around it around the shop and setting it down and picking it back up several times. I am not putting anymore magnets in the holder for this. I'll live with it as it is.

ready for paint
This till is very heavy for just having a few squares in it. I was not expecting this at all. The plan was to put just a box latch on it to keep it closed. But with this weight, the till needs a handle of some kind. I have a few choices for that here the shop and I'm still in the dark on finding the small size box latches.

accidental woodworker

Did you know that women are 3 times more likely to have migraine headaches than men?

Anarchist’s 2017 Gift Guide, Day 6: Drawing Bows

Chris Schwarz's Pop Wood Blog - Thu, 11/30/2017 - 2:52pm

Drawing furniture-scale curves – up to 48” or so – is a challenge to do by yourself. And many times when you use a springy stick and nails, you are so focused on holding things in place that you fail to see if the curve is fair or not. Years ago I bought the Lee Valley symmetrical drawing bow and designing with curves became a heck of a lot easier. […]

The post Anarchist’s 2017 Gift Guide, Day 6: Drawing Bows appeared first on Popular Woodworking Magazine.

Categories: Hand Tools

Skottbenken på Nesset Gnr. 2, bnr. 1 i Tolga kommune

Norsk Skottbenk Union - Thu, 11/30/2017 - 9:56am

 

IMG_7326Skottbenken  på Nesset. Foto: Roald Renmælmo

Som lærar for studentane på bachelorstudiet i tradisjonelt bygghandverk på NTNU er det veldig givande å få tips om interessante skottbenkar rundt om i landet. I august i år hadde vi samling i høvelmaking på Røros og då var nokre av oss og besøkte student Jostein Utstumo i Tolga. Då kunne han vise oss ein veldig fin skottbenk som var teke vare på på garden. Eg fekk teke nokre bilete av benken då, men rakk ikkje å gjere ei grundig oppmåling. Heldigvis har Jostein målt opp denne benken til si skottbenkoppgåve. Den vidare teksten og oppmålingsteikning er frå hans oppgåve.

I tidligere blogginnlegg på https://tradisjonshandverk.com/2017/01/20/hva-skjer-pa-roros/ har jeg blant andre bygninger, omtalt bygningen som huser skottbenken som nå skal omtales. Benken befinner seg på en gård helt sør i Tolga kommune i Nord-østerdalen i Hedmark fylke. Fjøsbygningen som benken står inne i er bygd i 1802 og gården har bosetting fra ca. 1750.

Skottbenken er av typen med skru for stramming, den er 4,4m lang og 72cm høy. Den består av to bukker som det det er festet to langbord til der det ene er fast og det andre er løst slik at man kan feste et emne som skal høvles rett i mellom dem. Noen benker har bord til avstivning, det er det ikke på denne og jeg kan ikke se spor etter det heller. Det løse langbordet har påmontert noen ekstra klosser med karnissprofil mulig at disse også kan gi en avstivende effekt?

bilde av tegning av Skottbenk NessetOppmåling av skottbenken på Nesset i Tolga

Om alderen blir jeg usikker, det er brukt en form for gjenget jernstang med mutter på for å holde den sammen. Den mutteren med firkanthode gir meg en følelse at vi ikke er tidlig på 1800-tallet men heller nærmer oss utmot/utpå 1900. Skruen og armen skruen går igjennom er av bjørk, skruen er relativt grov ca. 6 cm i utvendig diameter.

Bilde2.pngHar lagt benken på siden, man ser både bolt og spiker som er brukt. Foto J.Utstumo

Benken ser ut til å være godt brukt og etter hvert noe misbrukt, en kuriositet er at det står en benkehake i fastbordet ca. 60 cm fra enden, noe som kan tyde på at benken har blitt brukt til å høvle flate på, og ikke bare til å rette kant.

Det finnes fortsatt noe høvler og verktøy på bruket selv om det ikke er voldsomt imponerende er det noe ved seg allikevel. Det er noe okshøvler og den ene der har ski så den er nok antagelig brukt på skottbenken, de er mye diverse i den kassa og det er lite trolig at det er personen som lagde skottbenken som sist brukte høvlene. Høvelen som står oppå skottoksen har både klasse og stil.

høvler.png

Bruk av benken

Gårdsbruket har noen stykker av pent snekkerhandverk både på fjøsbygningen og i en gammel himling som i dag befinner seg på kaldt loft i våningshuset. Det er naturlig å tro at benken kan ha vært i bruk til noe bygging på gården her. Men om den er har vært med fra første stund er jeg noe usikker på?

Figur 7 er fra våningshuset som mulig er bygd ca 1750 og figur 8 er ifra fjøsbygningen som er bygd 1802. Utpå begynnelsen av 1900-tallet ble gården delt og fjøsbygning fulgte da med i oppdelingen og et nytt våningshus ble da bygd til det nye bruket. Forrige vinter gjorde jeg en liten oppdagelse da jeg gjorde et lite arbeid på en gammel dør i den bygningen som jeg synes var spennende; nemlig gerikt med notspor for panel. Om denne og resten av panel i huset er høvlet på skottbenken er ikke usannsynlig. Figur 9 er en gerikt fra det nye våningshuset som ble bygd da gården ble oppdelt rundt 1910.


Categories: Hand Tools

Workshop Floor From Scaffold Boards

The English Woodworker - Thu, 11/30/2017 - 7:54am
Workshop Floor From Scaffold Boards

I came in to furniture making as a very young man.
Basically I started at the bottom of the food chain.

As a result I didn’t get to start with perfect.

My workshops have been a constant slow evolution.

There have been many, from sheds to simply outside, right up to industrial units.
As long as I had my bag of tools I made them work.

The good thing about this I suppose, is the experience gained.

Continue reading at The English Woodworker.

Categories: Hand Tools

Judgement Day Has Arrived, we welcome our robot overlords....

Benchcrafted - Thu, 11/30/2017 - 6:53amWell, long in the tooth is an understatement here lately.

Judging, not so much by our friends and patrons, from whom we still get the occasional kudos for our website, but by the mellifluous and subtly patronizing emails we receive in the dozens per week from all those fans from far away lands that so generously offer their expertise, time and energy,  for a small fee of course, to pointing out how beautiful and effective our website is while at the same time, in the kindest manner, how crappy, how antiquated, how 1999 it is.  Like Lloyd Christmas we're tired of our website eking it's way through life, we want to see it flourish and grow.

So we've been working on the new site for the last year.  All of the text has been pored over, some of it rewritten by our resident wordsmith.  Some of the principle photography, no idea what that means but it sounds good, has been re-shot, and the entire look and structure of the site has been properly coded.  We used real code this time finagled by a real person who has put in a lot of time bolstered and fueled by uncountable Jack's pepperoni pizzas.

The site now looks all grown up but we hope, not too flash.  The links all work, we think, the days of telling customers "you're looking at a cached version.....no no, add an l on the end of htm......you can't get to that page from there, that link is wrong, go to this website then hit crtl f5 and it will take you to another website that holds the older version which will redirect you to one of our vendors, their site has the correct link back to our website......"  We have a proper cart, something we introduced earlier this year but is now even better, and an account login if you choose.  We've added a static header that remains in it's proper place without some kind of incremental shift in the wrong direction every time you click on a link because the previous Webmaster was way closer to a Dungeon Master than a real coder (actually most previous DMs are probably pretty good webmasters,......not this one he's way closer to the attributes of a Barbarian than a magic user, hits points high, intelligence points not so much).  The home page has one of those fancy rotating carousel image things that's mostly annoying but we've kept it toned down a bit.  We've added an About page that still doesn't say much but should satisfy anyone who still thinks we're a family of hicks making an odd vise here or there while sitting on the divan watching our stories and suckin' on ribs....hey wait a minute.....

So thanks to the crew at Benchcrafted that allowed me to finally upgrade to Windows 10 for fear that ditching Windows 7 would have rendered my copy of Dreamweaver 4 inoperable, the most shocking bit being that the copyright on the splash screen is 1997-2000!.  So yes, I guess we have been coding like it's 1999.  I hope I never again have to code a single line or think about cascading somebody's style sheet, or render a layer and convert it to a table.

Now if the robot overlords could just do our bookwork.....

And in the vein of getting current........just like Signor Roberto we would like to say "the rent stay lika before!" but unfortunately it can't.  We only really raised prices 1 time in 10 years!  There have been a couple small adjustments in those years but the current M series Tail Vise is only $10 more than it was 6 years ago or more, and that was an off the shelf handwheel not the current custom cast unit.  The Glide M is only $100 more than it was 6 years ago, again with an off the shelf wheel........but it now includes a Crisscross which is $100 so it hasn't actually risen in price at all, and that after adding a custom wheel and 3x knobs.  Mag-bloks have only gone up $3 & $5 respectively.......ever!  So expect some increases in the next few weeks across the board mostly.  We had wanted to get the increases in before we launched the new site but it will just have to happen in spurts sometime between now and January.  Don't get too worrisome though, the increases for the most part will be small.

Launch should be Friday Dec. 1.

Next up:  the blog is getting a face lift too, but that won't happen for a few more days yet.
Categories: Hand Tools

Kennedy & Bragaw: English And American Hardware. Plane Makers

Toolemera - Wed, 11/29/2017 - 10:17pm

Kennedy & Bragaw: English and American Hardware, 203 Main Street, Hartford, Ct, July 1st, 1845.

This firm was in business from 1844-1846. Before the advent of bound catalogs, merchants marketed their goods through sheet listings such as this one. Easily folded for mailing, in this early case as a stampless letter, the listing doubled as a format for personal correspondence between the seller and the prospective buyer.

At the bottom of the sheet is a note: "Joiners Planes of our own Manufacture". The proprietors in question were Leonard Kennedy, Jr. and Isaac Bragaw. To my knowledge, no imprint has been recorded. If you have a plane marked by this merchant partnership, please come forward."
 

Download KennedyBragawCatLtr1

Kennedybragaw

Categories: Hand Tools

James Kellogg, Plane Maker Price List and Correspondence

Toolemera - Wed, 11/29/2017 - 10:05pm

James Kellogg, Plane Maker: Price List and Correspondence. Courtesy of Roger K. Smith, are two pieces of history from James Kellogg, the famous plane maker. The first is a stampless letter from Mr. Kellogg to Mr. H. Foster, agent for Mr. J. Daniel, concerning discount terms on an order of planes. The second is a photocopy of an early and unique Kellogg price list. While Roger does not remember from where he originally received the price list copy, if memory serves me right, I believe this is a photocopy of a Kellogg price list that was sold at a Spicer Auction in Rhode Island.

These two unique pieces of ephemera are offered in PDF format for easier reading

Download RSmithJKellogLtrCat1 (1)

Jameskellorr

 

Categories: Hand Tools

Jessop Steel, New York City: Salesman Correspondence

Toolemera - Wed, 11/29/2017 - 9:57pm

Correspondence: Commercial, Traveling Salesman; Jessop Steel, M. Thornburn Correspondence 1848

MR. M. THORNBURN TO MR. Hy JESSOP OF NEW YORK CITY. Stampless letter, Providence, July 7, 1848. Composed in blue ink on pale blue paper. Before the advent of the postage stamp, the stampless letter was the only form available for sending correspondence through the mail service.

Henry Jessop was the son of William Jessop, founder of the Jessop Steel firm of Lancashire, England. In the 1830's William Jessop and Sons opened their own steel and iron foundry business. Thomas and Henry Jessop took responsibility for the commercial side of the enterprise while Montague and Sydney accepted responsibility for the foundry and production side. Jessop Steel did not open it's United States factory until the 1860's. Prior to this, traveling salesmen such as Mr. Thornburn represented the business' interests. Henry Jessop died in 1849.

This piece of correspondence between Henry Jessop and M. Thornburn is a wealth of detail, both explicit and implied. The competition for dominance in the iron and steel industry is evident. Mr. Thornburn has some success but at other times he is faced with the problems of inadequate goods or local competition. Unfriendly buyers leave him annoyed and frustrated. The Mexian-American War ended in February of 1848. Mr. Thornburn was attempting to expand his customer base at a time when funds where in short supply.

The original document and a full transcription of the text.

Download JessopthornburnMAN

Download ThorburnjesssopManTrans

Jessopmanuscript

Categories: Hand Tools

W. A. Ives Mfg. Co. Mephisto Auger Bits

Toolemera - Wed, 11/29/2017 - 9:50pm

Envelope: IVES MFG CO., MEPHISTO AUGER BITS. Jan. 7, 1913. "It looks as if it would bore, doesn't it?". I'm not sure what this small envelope was meant for. My best guess is contained some product information. It's a bit too small for use as a mailing envelope, but an envelope it is. Any guesses?

MephistoENV

Categories: Hand Tools

Eagle Square Mfg. Co. Carpenters Squares and Boring Machines

Toolemera - Wed, 11/29/2017 - 9:47pm

EAGLE SQUARE MFG. CO. MANUFACTURERS OF CARPENTERS' SQUARES AND BORING MACHINES. South Shaftsbury, Vt., May 4th, 1912. Estimate from F. L. Mattison for filing a saw. This billhead notes "House building materials and brush handles of all kinds" are sold in addition to their well known carpenters squares.

Eaglesq1912BH

Categories: Hand Tools

next project......

Accidental Woodworker - Wed, 11/29/2017 - 3:19pm
I have a lot of projects and things on my A list that need to be done but I added this one to the head of the line. In fact this project is on the A list but I'm doing a change to it's construction but it's intended use isn't changing. Seeing the pic is the impetus to make me jump the line.

the next project
I was reading  post on Saw Mill Creek (I don't remember what it was) and one of the commenters posted this pic. This solves a lot of problems I am having with storage of bench tools.  I also recently added the headache of where to keep my newly acquired squares. This cart will have 3 vertical and one horizontal surface to put a lot of tools on.

this is where I will keep
I had planned on putting a drawer unit here to keep my bench chisels in. That drawer unit was going to be attached to the legs of the workbench and be fixed in place. I like the roll around drawer unit better due to the add storage space. I'm sure that I can get all the squares on two of the outside walls leaving the 3rd one for my saws. The top will be the catch all for measuring stuff, pencils, jigs, and guides.

my pencil is broke
I thought I had ordered two silver and two brass ones. Oh well it's still shiny even though it isn't brass.

hinges with a built in stop
I was going to use these on the saw till box but I changed my mind. I am going to use a piano hinge instead. I'll toss these in the hinge goodie bin.

you can never have enough hinges
These are similar to the built in stop hinges but these lack that feature. Both sets are cheap, stamped metal hinges that are ok for shop use only.

they are too big
I have seen smaller sizes of these but where escapes me at the moment. I thought that these would have fitted this space but I was wrong. I'll have to search and find that smaller size.

adding two more magnets to the 12" square
My magnets came in and I got them installed. Tomorrow we'll see if there will be dancing in the streets of Mudville.

two added to the 15" square
I put one more 1/2" magnet at the top and bottom of the holder. The squares inside stayed in their respective holders as I brought the box to the bench and opened it. I hope that the additional magnets will impart enough holding strength now for it to survive my shake test.

impetus for the roll around drawer unit
I don't have a big bench and when I'm working on something, real estate becomes real scarce fast. The chisel box usually ends up in the way which can be annoying at times. Other times I run the risk of playing the bounce test with them.  With the drawer unit I can open a drawer and take out just the chisel(s) I need. Another bonus is my paring chisels will be available too.

for the Lee Valley dovetail saw
The top three things I like about the LV saw are 1- the handle, 2- the tote, and 3- that thing on the end of the saw blade. I am still giddy about how well it fits my hand. I have kind of big meat beaters and my palm is 4". That will give you an idea of how the handle may fit your hand.

exceeded my goals for tonight
I was hoping to get one end chopped and I got both done. I'd been detailed with making sure the pizza was on the kitchen table when my wife got  home. I still have to trim these as I just barely got chopping them out done.

accidental woodworker

trivia corner
Who was the first undrafted QB to start a Super Bowl game?
answer - Kurt Warner in Super Bowl XXXIV

Piece by Piece Until Peace

Lost Art Press: Chris Schwarz - Wed, 11/29/2017 - 1:32pm

horse-garage-interior_IMG_9825

I’ve found that the way I design furniture and the way I restore buildings are unusually similar.

When I design a chair, cabinet or workbench, it’s a subtractive process. I usually begin with something quite complicated and then remove bits and pieces until the thing looks right. I’m not looking for a design that excites me (the building part is exciting enough). Instead I’m looking for a quietness or peace in the design. (For more on this process, see the chapter titled “Seeing Red” in “The Anarchist’s Design Book.”)

With old buildings, the process is much the same. Typically they are festooned with the detritus of the 20th century, including oodles of wiring, layers of silly wallboard, paneling, tile and buckets of fossilized “Great Stuff” foam.

The first step is always to subtract. A lot. And keep going until the builder’s original intent begins to emerge.

That’s where I am with the Horse Garage. We finally pulled down a lot of ridiculous cripple studs that served only to hold up the butt-ugly ceiling tile. Then came down the obsolete pipes for the wiring. This afternoon a very early 20th-century garage began to take shape. I could see the original structure. And though it is astonishingly straightforward and plain, it has finally brought me some peace.

— Christopher Schwarz


Filed under: Lost Art Press Storefront, Uncategorized
Categories: Hand Tools

Saved Saw and Perfect Teeth

Paul Sellers - Wed, 11/29/2017 - 8:00am

So I added another R Groves tenon saw to my collection of working Groves saws. The eBay find was a no brainer for me because it was one I’m yet missing from my saw gatherings. There are still two or three to come that I know of and there may be others I don’t know […]

Read the full post Saved Saw and Perfect Teeth on Paul Sellers' Blog.

Categories: Hand Tools

Pages

Subscribe to Norse Woodsmith aggregator - Hand Tools